Zakres naszych szkoleń

Szkolenia
 • Szkolenia wstępne BHP
 • Szkolenia okresowe BHP:
  • dla pracodawców
  • dla osób kierujących pracownikami
  • dla pracowników administracyjno-biurowych
  • dla pracowników na stanowiskach robotniczych
  • dla pracowników na stanowiskach inżynieryjno-technicznych
 • Szkolenia metodyczne dla osób kierujących pracownikami
 • Szkolenia z zasad udzielania pierwszej pomocy
 • Szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej
 • Organizacja ćwiczeń ewakuacyjnych
 • Szkolenia specjalistyczne (UDT, SEP)
Szkolenia otwarte

Szkolenie w zakresie przygotowania wyznaczonych pracowników do wykonywania działań związanych z ochroną przeciwpożarową.Obowiązki pracodawcy wynikające z ustaleń zawartych w Kodeksie Pracy i w obowiązujących przepisach przeciwpożarowych. Zasady wyposażania obiektu w wymagany przepisami sprzęt do zwalczania pożarów. Prawidłowe wytyczanie i oznakowywanie dróg ewakuacyjnych. Znajomości zagrożeń skutkujących koniecznością ewakuacji ludzi. Zasady prowadzenia i kierowania ewakuacją ludzi z obiektów w sytuacji zagrożenia.

Zaktualizowanie i uzupełnienie wiedzy i umiejętności szczególnie z zakresu oceny zagrożeń zawodowych i metod ochrony przed zagrożeniami oraz kształtowanie warunków pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp oraz postępowania w razie wypadku.

Zaktualizowanie i uzupełnienie wiedzy i umiejętności szczególnie z zakresu oceny zagrożeń zawodowych, ryzyka zawodowego i ochrony przed nimi pracowników oraz kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

Zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznej oraz umiejętności w zakresie wykonywania zabiegów ratujących życie.

Dlaczego my?

Szkolenia przeprowadzane są przez wysoko wykwalifikowanych specjalistów z branży. Szkolenia odbywają się w formie kursów, seminariów, metodą samokształcenia kierowanego lub e-learning. Zapewniamy Państwu niezbędne materiały szkoleniowe, a każde szkolenie kończy się wydaniem stosownego zaświadczenia.

Szkolenia dostosowywane są do Państwa indywidualnych potrzeb i mają na celu przekazanie wiedzy nie tylko teoretycznej, ale również praktycznej.

Szkolenia mogą odbywać się w siedzibie naszej lub Państwa firmy. Szkolenia prowadzone są również w języku angielskim, francuskim i hiszpańskim.